ALGEMENE VOORWAARDEN

Maatschappelijke zetel:
Quess bvba
Joerdi Roels
Albert De Keselstraat 10
9991 Adegem
GSM +32(0)479 49 72 39
BTW BE0840 111 654

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang!
Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
U kunt deze website anoniem raadplegen.

De website www.guess.be wordt beheerd door Quess bvba.
Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid
Bij het ontwerpen en beheren van deze website neemt Quess bvba de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking. De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Quess bvba geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website.
Bovendien kan hij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.
Quess bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot zijn website of individuele elementen van zijn website of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).
Verder behoudt Quess bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de website op te schorten of in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Quess bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties
Quess bvba doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn website correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin is Quess bvba niet in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzicht van derden) inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie.
De producten en diensten die op de Quess bvba website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen.

Vatbaar voor wijziging
Quess bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

Auteursrecht
Alle elementen op de Quess bvba website behoren uitsluitend aan Quess bvba toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, opgeslagen en opgemaakt voor uitsluitend privé-gebruik. Indien elementen geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden in gelijk welke vorm, elektronisch of schriftelijk, dient Quess bvba uitdrukkelijk als bron vermeld te worden. Tekens van auteursrecht, merknamen en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd worden. Gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending via elektronische of andere middelen, wijziging, het linken of het gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Quess bvba. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied
Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Quess bvba website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities over gegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan.