Milieumanagement als steunpilaar voor een bewust bedrijf

Met de ISO 14001-norm richten we ons op een werkbaar en doeltreffend milieumanagementsysteem om milieurisico’s te verminderen en milieuprestaties te verbeteren. Het helpt organisaties bij:

  • Het in kaart brengen van milieuaspecten en –effecten
  • Het beheersen en reduceren van de milieubelasting
  • Het verkrijgen van inzicht in processen in overeenstemming met compliance-verplichtingen.
ISO 14001 spitst zich in eerste instantie toe op het verwezenlijken van inzichten inzake de milieuaspecten en gerelateerde milieueffecten. We denken hierbij aan het verbruik (bv. elektriciteit, water, gas …), uitstoot (bv. luchtemissies, afvalwateremissies, afval …) en allerlei hinder die ontstaat tijdens de bedrijfsvoering (bv. geluids- of geurhinder). QUESS ondersteunt organisaties bij het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieumanagementsysteem om zo een continue verbetering van de milieuprestaties te garanderen.


VRAAG MEER INFORMATIE


Voordelen van een milieumanagementsysteem?

  • Inzicht in milieuaspecten en gericht aanpakken van risico’s en kansen.
  • Goed zicht op de milieuverplichtingen en de mate van conformiteit.
  • Verbeterde milieuprestaties door efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen en opvolging van afval en emissies.
  • Betere relatie met de omgeving en vertrouwen van belanghebbenden.