Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u aangaat met QUESS bv, met zetel te 9991 Adegem, Albert De Keselstraat 10, KBO 0840.111.654.

Artikel 2 Aard van de geleverde diensten

De geleverde diensten kunnen omvatten, doch niet limitatief opgesomd: het geven van bedrijfsadvies en - ondersteuning, het uitvoeren van audits, het geven van cursussen en trainingen alsook elke intellectuele prestatie ten behoeve van of voor rekening van de opdrachtgever, al dan niet uitgevoerd in aanwezigheid of op locatie van de klant.

Al de door QUESS bv aangegane diensten zijn uit hun aard steeds middelenverbintenissen (inspanningsverbintenissen) zonder zich tot een welbepaald resultaat te verbinden of zich te verbinden tot aflevering van een document, rapport of schriftelijke neerslag in welke vorm ook.

Artikel 3 Totstandkoming, annulering, uitvoering en beëindiging

3.1. De overeenkomst komt stand zodra de Opdrachtgever de door QUESS bv opgestelde offerte heeft ondertekend/aanvaard.

3.2. Indien de opdrachtgever de aan QUESS bv toevertrouwde opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren dient dit steeds schri􀅌elijk te geschieden. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling in toepassing van art.1794 BW (oud) van i) alle reeds geleverde prestaties en gedragen kosten naast ii) een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag ter dekking van de geleden winstderving van de zijde van QUESS bv.

Nadat de opdracht door QUESS bv werd aangevat kan annulering niet meer worden aanvaard en zal steeds het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn, tenzij in onderling overleg met QUESS bv een andere regeling werd overeengekomen.

3.3. In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de opdrachtgever is QUESS bv gerechtigd om, na voorafgaande ingebrekestelling waarbij de opdrachtgever de kans wordt geboden om zich binnen de 15 dagen in regel te stellen en bij gebrek aan passend gevolg op deze aanmaning, het verderzetten van de prestaties op te schorten zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

3.4. De overeenkomst wordt als automatisch beëindigd beschouwd in geval van faillissement van de
Opdrachtgever.
In geval opdrachtgever zich in een situatie van gerechtelijke reorganisatie zou bevinden, is QUESS bv gerechtigd om haar prestaties per direct onbepaald op te schorten of als beëindigd te beschouwen mits schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. In dergelijk geval is QUESS bv gerechtigd op dezelfde vergoeding als voorzien in art.3.2 van deze voorwaarden. Zo de opdrachtgever

Artikel 4 Facturatie

4.1. De facturen van QUESS bv zijn steeds betaalbaar uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

4.2. Om geldig te zijn dient een eventueel protest op de facturen van QUESS bv schriftelijk te geschieden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum, door middel van een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van QUESS bv en moet zij duidelijk en omstandig de redenen van het protest vermelde, gestaafd met stukken.

4.3. Laattijdige betaling van de facturen geeft aanleiding, automatisch en dus zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, tot nalatigheidsintresten in toepassing van de Wet van 02.08.2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand evenals de toepassing van een schadebeding van 10% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 250 EUR.

Artikel 5 – Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van QUESS bv is steeds beperkt tot de directe en aantoonbare schade die werd geleden door opze􀆩elijke fouten in de uitvoering van de middelenverbintenis (inspanningsverbintenis). In elk geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door QUESS bv steeds beperkt tot het bedrag dat voor de desbetreffende opdracht werd gefactureerd en ontvangen.

Artikel 6 Uitvoering door onderaannemers

QUESS bv is te allen tijde gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden 'subcontractors' die zij aanwijst. De afspraken worden dus nooit gemaakt intuitu personae van de persoon van de bestuurder van QUESS bv.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Op alle contractuele relaties met QUESS bv is steeds het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen dienomtrent behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het ressort van de maatschappelijke zetel.